LibreOffice @ GEORGIA

საგზაო რუკა და სამოქმედო გეგმა

  1. პროექტის დასაწყისი  15/FEB/2018
  2. ჯგუფის ფორმირება  16/FEB/2018
  3. პროექტის გეგმის შექმნა
  4. ვებ საიტის დიზაინი
  5. ვებ საიტის თარგმანი 
  6. ოფისის თარგმნის დაწყება 
  7. ოფისის თარგმნა | ფაზა 1
  8. ოფისის თარგმნა | ფაზა 2
  9. ოფისის თარგმნა | ფაზა 3